Regulamin

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Positionly, znajdującego się pod adresem https://pio.positionly.com/pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

Usługodawca – Positionly Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z adresem ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 01-217, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417014, posiadającą NIP 5213627174 tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;

API – funkcjonalność Aplikacji umożliwiająca zintegrowanie jej z aplikacjami zewnętrznymi, używanymi przez Użytkownika.

Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – monitorowanie pozycji w wyszukiwarkach internetowych, generowanie raportów oraz zarządzanie kampaniami SEO.

Cennik – publikowany na stronie internetowej https://pio.positionly.com/pl/plans wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji.

Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy.

Login – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, pięcioznakowe oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://pio.positionly.com/pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji.

Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:

  • – Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu optymalizacji serwisów pod kątem lepszego udostępaniania treści wyszukiwarkom internetowym.
  • – Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji.

Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email). Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

§ 4 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem http://pl.positionly.com/signup, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło a także opcjonalnie Login. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 5 Funkcjonalność Aplikacji

Użytkownik za pomocą Aplikacji może:

  • – dokonywać pomiaru pozycji serwisu internetowego na określone przez niego frazy w wyszkiwarkach internetowych
  • – ogranizować monitorowane frazy w grupy
  • – dodawać strony do monitorowania zgodnie z limitami planu który przypisany jest do jego konta
  • – dodawać notatki do konkretnych dat i pozycji na wykresie
  • – generować raporty pozycji serwisu w określonym przez niego przedziale czasowym

§ 6 Pakiety

Użytkownik może wykupić miesięczny lub półroczny dostęp do Aplikacji i z niej korzystać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Użytkownik dokonując pierwszej płatności wyraża zgodę na automatyczne, cykliczne obciążanie jego karty płatniczej w kwocie i odstępach czasowych zgodnych z parametrami pakietu który wybrał.

§ 7 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Loginu i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.

Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.

Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi. Tym samym zabronione jest wykorzystywanie API do innych celów, w tym do importu danych i Dokumentów Użytkownika zgromadzonych w ramach Aplikacji do innych programów czy aplikacji.

Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.

Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.

W przypadkach wskazanych w ust. 6 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy

Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 4.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@positionly.com, pod rygorem ich nieuwzględnienia.

Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.

Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 10 Ochrona praw własności intelektualnej

Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.

Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11 Ochrona danych

Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji.

Dodatkowo na adres email Użytkownika mogą być wysyłane materiały promocyjne pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.

Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Informatycznej, Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji w trakcie trwania umowy.

Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.

§ 12 Polityka prywatności

W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.

Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji.

Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:

  • – wymagają tego przepisy prawa;
  • – w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;

Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

§ 13 Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.

Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2012 r.