Regulamin Programu Partnerskiego

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego Positionly.com

Jego zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem osiągania korzyści wynikających z promowania i sprzedaży produktów objętych Programem Partnerskim Positionly.

§ 1. Definicje

 • Program Partnerski – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://affiliate.positionly.com
 • Produkty – plany podstawowe znajdujące się w ofercie Positionly.com pod adresem https://pio.positionly.com/pl/plans, objęte Programem Afiliacyjnym.
 • Partner – osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Programie Afiliacyjnym.
 • Nowy Klient – Klient, który zarejestrował się za pomocą Linku Afiliacyjnego zawierającego Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID), zasubskrybował się na jeden z Planów oraz dokonał płatności.
 • Umowa Partnerska – umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym zawarta między Positionly a Partnerem.
 • Kwota Minimalna – kwota $50 USD, która pozwala na zlecenie przez Partnera wypłaty Prowizji.
 • Link Afiliacyjny – Link prowadzący do poleconego okresu testowego Positionly, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID).

§ 2. Zasady ogólne

 • Partnerami mogą być osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują Umowę i Regulamin Programu Afiliacyjnego.
 • Kandydat na Partnera będący osobą fizyczną może zawrzeć umowę na warunkach określonych poniżej, tylko jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W przypadku złożenia oświadczenia woli zawarcia niniejszej umowy przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy braku zgody rodziców, opiekuna lub kuratora umowa nie zostanie zawarta i nie wywoła skutków żadnych prawnych.
 • Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne.
 • Partner nie jest pracownikiem ani przedstawicielem Positionly. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Positionly. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego.

§ 3. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów

 • Każdy Partner otrzyma unikalny Numer Identyfikacyjny (Partner ID), jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Positionly.
 • Partner będzie zdobywał Nowych Klientów za pomocą Linków Afiliacyjnych – hiperłącz prowadzących do poleconego okresu testowego Positionly, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID).

§ 4. Wynagrodzenie dla Partnera

 • Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za zakup planu poleconych przez nich Nowych Klientów przy użyciu Linku Afiliacyjnego.
 • Wysokość wynagrodzenia dla Partnerów wynosi 50% wartości MRR Nowego Klienta oraz 5% każdej nastepnej dokonanej wpłaty, jeśli pomiędzy płatnościami nie nastąpi przerwa.
 • Wynagrodzenie naliczane jest w momencie pobrania należności od Nowego Klienta.
 • Partner nie jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych Partnerów. Rejestracja w Programie Partnerskim jest bezpłatna i dobrowolna.
 • Stan konta Partnera zawierający sumę należnych Prowizji znajduje się w Panelu Programu Partnerskiego Positionly, pod adresem https://affiliate.positionly.com/commissions
 • Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy osiągną one Kwotę Minimalną $50 USD. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe nie częściej niż raz w miesiącu, w odstępie conajmniej 30 dni.
 • W celu wypłacenia Prowizji, Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wystawia Positionly rachunek do Umowy na odpowiednią kwotę. Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę.
 • Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest dostarczenie do Positionly podpisanej i prawidłowo wypełnionej Umowy w dwóch egzemplarzach. Wynagrodzenie będzie naliczane Partnerowi niezależnie od faktu spełnienia tego warunku.
 • W przypadku uzasadnionego żądania zwrotu pieniędzy przez Nowego Klienta, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta.

§ 5. Metody promocji planów Positionly

 • Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Positionly nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu jego produktów opublikowanych poza witryną Positionly.com
 • Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach cenę Produktów, jest zobowiązany uaktualniać ją na bieżąco do stanu faktycznego.
 • Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Partner nie może promować Produktów Positionly na stronach, które łamią prawo, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Positionly.
 • Partner nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.
 • Zabronione jest reklamowanie Positionly w wyszukiwarce Google przy wykorzystaniu linków sponsorowanych, które odwołują się do zastzreżonego znaku towarowego Positionly i jego wariacji.
 • Miejsce promocji Produktów Positionly musi być pozbawione reklam związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Positionly.
 • Positionly będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Partnerów biorąc pod uwagę racje obu stron, regulamin oraz specyfikę źródła, z którego skarga napłynęła.

§ 6. Bezpieczeństwo danych

 • Wszelkie zmiany danych osobowych i dot. konta bankowego Partnera wymagają dokonania zmian przez Partnera.
 • Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego muszą być zgodne z prawdą i nie są więc wiążące dla Positionly.
 • Positionly ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt.
 • Positionly dopełni wszelkich starań, aby zabezpieczyć ich spójność i treść baz danych.
 • Partner zgadza się na przesłanie mu zmian Regulaminu i innych przydatnych informacji związanych z Programem Partnerskim. Odstąpienie od chęci otrzymywania tego typu powidomień Partner składa pisemnie.
 • Publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego jest niedozwolone, o ile przy danych informacjach nie jest zaznaczone inaczej.

§ 7. System obsługi zamówień

 • System rozpoznaje Partnerów, którym należy się prowizja po Numerze Identyfikacyjnym Partnera (ID)
 • Do wglądu aktualnej bazy Nowych Klientów służy https://affiliate.positionly.com/customers
 • Do śledzenia dostepnych środków finansowych służy https://affiliate.positionly.com/commissions
 • Do edycji i wglądu danych dotyczących Partnera, w tym informacji rozliczeniowych służy https://affiliate.positionly.com/settings

§ 8. Reprezentacja

 • Partner będzie starannie promował Positionly zgodnie z przeznaczeniem narzędzia, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
 • Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub Nowemu Klientowi usług innych, niż te świadczone przez Positionly.
 • Jeśli Partner zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie klienta, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości. Dział Obsługi Klienta Positionly służy w takim przypadku dodatkową pomocą.

§ 9. Dezaktywacja i usunięcie konta Partnera

 • Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu będzie skutkowało dezaktywacją konta.
 • Podjęcie przez Partnera jakichkolwiek działań ocenionych przez Positionly jako szkodliwe dla wyników sprzedażowych oraz dobrego imienia Positionly może być podstawą do natychmiastowego usunięcia konta i rozwiązania umowy z Partnerem.
 • Uruchomienie przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec Positionly wiąże się z natchmiastowym rozwiązaniem umowy między stronami i skasowaniem konta Partnera. Tym samym przepadają wszystkie prowizje.
 • Na zdezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane.
 • Positionly jest zobowiązane w ciągu 48 godzin poinformować Partnera o dezaktywacji jego konta oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem.
 • Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Positionly pisemną prośbę o dezaktywację konta.
 • Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.
 • Partner ma prawo zgłosić się do Positionly o ponowne aktywowanie konta. Positionly zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego wniosku po uprzednim uargumentowaniu swojej decyzji i przekazaniu jej Partnerowi.

§ 10. Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu.

 • Positionly zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów.
 • Aktualny i obowiązujący Regulamin Positionly publikuje na stronie https://pio.positionly.com/pl/terms-of-service