Regulamin serwisu internetowego positionly.com

 • § 1 Przedmiot regulaminu

  • Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Positionly, znajdującego się pod adresem http://pio.positionly.com/.
 • § 2 Słowniczek

  • Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
   • Usługodawca – Positionly Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z adresem ul. Chocimska 35/25, Warszawa 00-791, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417014, posiadającą NIP 5213627174 tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
   • API – funkcjonalność Aplikacji umożliwiająca zintegrowanie jej z aplikacjami zewnętrznymi, używanymi przez Użytkownika.
   • Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – monitorowanie pozycji w wyszukiwarkach internetowych, generowanie raportów oraz zarządzanie kampaniami SEO.
   • Cennik – publikowany na stronie internetowej http://pio.positionly.com/plans wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji.
   • Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy.
   • Login – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, pięcioznakowe oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy.
   • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
   • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://pio.positionly.com/, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji.
   • Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
    – Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu optymalizacji serwisów pod kątem lepszego udostępaniania treści wyszukiwarkom internetowym.
    – Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji.
   • Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.
 • § 3 Wymagania techniczne

  • Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
  • Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.
 • § 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

  • Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
  • Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta na czas określony wynoszący rok w momencie pierwszego skorzystania z Aplikacji. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi Informatycznej.
 • § 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

  • W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem http://pl.positionly.com/signup, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło a także opcjonalnie Login. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.
  • Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.
 • § 6 Funkcjonalność Aplikacji

  • Użytkownik za pomocą Aplikacji może:
   • dokonywać pomiaru pozycji serwisu internetowego na określone przez niego frazy w wyszkiwarkach internetowych
   • ogranizować monitorowane frazy w grupy
   • dodawać strony do monitorowania zgodnie z limitami planu który przypisany jest do jego konta
   • dodawać notatki do konkretnych dat i pozycji na wykresie
   • generować raporty pozycji serwisu w określonym przez niego przedziale czasowym
 • § 7 Pakiety

  • Użytkownik może wykupić miesięczny lub półroczny dostęp do Aplikacji i z niej korzystać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  • Użytkownik dokonując pierwszej płatności wyraża zgodę na automatyczne, cykliczne obciążanie jego karty płatniczej w kwocie i odstępach czasowych zgodnych z parametrami pakietu który wybrał.
 • § 8 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

  • Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Loginu i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
  • Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
  • Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
  • Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi. Tym samym zabronione jest wykorzystywanie API do innych celów, w tym do importu danych i Dokumentów Użytkownika zgromadzonych w ramach Aplikacji do innych programów czy aplikacji.
  • Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
  • Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.
  • W przypadkach wskazanych w ust. 6 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.
 • § 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

  • Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
  • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 4.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
  • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 • § 10 Postępowanie reklamacyjne

  • Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@positionly.com, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
  • Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
  • Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
  • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • § 11 Ochrona praw własności intelektualnej

  • Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
  • Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
  • Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
  • Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 • § 12 Ochrona danych

  • Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji.
  • Dodatkowo na adres email Użytkownika mogą być wysyłane materiały promocyjne pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
  • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.
  • Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Informatycznej, Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji w trakcie trwania umowy.
  • Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.
 • § 13 Polityka prywatności

  • W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
  • Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji.
  • Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
   – wymagają tego przepisy prawa;
   – w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.
 • § 14 Postanowienia końcowe

  • Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
  • Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2012 r.

All rights reserved 2012. Positionly.